George Roland Moate – Sniper bij 10th Parachute Battalion – Pegasus – Oosterbeek – Battle of Arnhem 1944

G.R.Moate

Prijs

niet te koop-behoort tot privécollectie-zie de home pagina

Roeping

Land

Engeland

Jaartal / periode

1944

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.

  • Foto's
Foto's

Omschrijving

G.R.Moate - sniper - 10th Parachute Battalion. George Roland Moate - (English text please scroll down.)

Mijn vader was zeevarende en kwam o.a. in de haven van Hull (Engeland). Tijdens een gesprek met een Engelsman in de haven vertelde mijn vader dat een van zijn kinderen geïnteresseerd was in de 2e wereldoorlog en de Slag om Arnhem. Het bleek dat de Engelsman George Roland Moate in de oorlog had gevochten in Afrika bij El Alamein (waar hij gewond raakte), Italië maar ook op de Ginkelse Heide en in Oosterbeek tijdens de slag om Arnhem in 1944.

Zo ontstond er een briefwisseling tussen de veteraan George Roland Moate en mij. In meerdere brieven vertelde hij over wat hij had meegemaakt.

Ik had ook originele bodemvondsten uit de Slag om Arnhem die in een doosje meegingen naar Engeland. George Roland Moate besprak ze met andere veteranen en dan kwam het doosje met toelichting weer terug. In de loop van de tijd kreeg ik ook zijn foto (gemaakt in Oktober 1944, dus 1 maand na de Slag om Arnhem), twee emblemen en een stukje van een parachute die hij bewaard had.

Hieronder een korte samenvatting: Op 18 September 1944 landde George Roland Moate per parachute op de Ginkelse heide. Vlak na de landing kwamen hij en zijn kameraden onder Duits vuur te liggen. Lt. Patrick.W.A. Mackey ging naar voren om de Duitse militairen uit te schakelen en riep de vriend van G.R. Moate, Sgt. Frank.W.C. Bennett, mee naar voren. Zij werden beiden dodelijk getroffen door het Duitse mitrailleur vuur. Dit was op de Ginkelse heide nabij het restaurant Zuid Ginkel, Verlengde Arnhemseweg, Ede.

Lt. P.W.A. Mackey (129461) is begraven op de algemene begraafplaats Rij H, Grave 21 te Ede.

Sgt. F.W.C. Bennett (4973455) heeft helaas geen bekend graf en staat nog als vermist te boek.

Het 10e Para Battalion is daarna via de Amsterdamseweg opgetrokken richting Arnhem, maar liepen vlakbij restaurant De Leeren Doedel vast op Duitse troepen van de 9e SS Hohenstaufen divisie. Men heeft zich toen via Wolfheze naar Oosterbeek begeven alwaar er zware gevechten uitbraken.

G.R.Moate was SNIPER (sluipschutter) en beschrijft in de brieven o.a. dat hij gevochten heeft bij het kerkje in Oosterbeek-laag. Tijdens de gevechten had hij een Duits tuniek buitgemaakt. Hij wilde dit als oorlogssouvenir meenemen en droeg deze onder zijn Britse Parasmock. Toen bekend werd dat de strijd verloren was en men 's nachts zou terugtrekken over de Rijn besloot hij de tuniek uit te doen. Hij was bang dat als hij krijgsgevangen zou worden gemaakt, hij door het Duitse jasje alsnog om het leven gebracht zou worden. Hij heeft toen delen van het jasje om zijn schoenen gebonden om tijdens de nachtelijke terugtocht naar de Rijn zo weinig mogelijk geluid te maken.

Na de oversteek over de rivier (onder Duits vuur) kreeg hij 2 sigaretten en moest snel doorlopen naar de verzamelplaats.

Voor zover het relaas van G.R. Moate.

Roll of Honour:

Over de gesneuvelden van de Slag om Arnhem is in 1986 een "Roll of Honour" Battle of Arnhem uitgegeven (Schrijver J.A. Heij ). Deze is door de Vereniging van de vrienden van het Airborne museum uitgegeven en daarna meerdere malen ge-update en opnieuw gedrukt. In deze Roll of Honour staat o.a. de plaats van sneuvelen en de plaats van het graf van elke geallieerde gesneuvelde indien dit bekend is.

Aan de hand van de brieven van G.R. Moate heb ik indertijd contact opgenomen met de schrijver de heer J.A. Heij en is na overleg van de brieven een toelichting bij Lt. Patrick.W.A. Mackey (army service number 129461) en Sgt. Frank.W.C. Bennett (army service number 4973455) komen te staan.

Meer lezen over historische objecten uit de slag om Arnhem ?

Kijk dan naar het verhaal van het opgegraven Morfine spuitje van het 10th Parachute Battalion. De link is :

Morphine Monoject – War relic – Schuttersput 10th Parachute Battalion – De Leeren Doedel – Battle of Arnhem – Oosterbeek


of de opgegraven antieke Chinese vissenkom uit een schuttersput... De link is :

Antieke Chinese vissenkom – Slag om Arnhem 1944 of Bevrijding 1945
,-----------English text ---------------English text -----------------English text--------------

My father was a seafarer and came to the port of Hull (England). During a conversation with a man in the harbor, my father told him that one of his children was interested in World War II and the Battle of Arnhem. It turned out that the Englishman George Roland Moate had fought in the war in Africa near El Alamein (where he was wounded), Italy, but also on the Ginkel heath (Ginkelse Heide) and in Oosterbeek during the Battle of Arnhem in September 1944.

This contact resulted in an exchange of letters between the veteran G.R. Moate and me. In several letters he told about what he had experienced.

I also had original archaeological finds from the Battle of Arnhem that I gave to my father in a box. He handed it over to Roland Moate in England. George Roland Moate discussed them with other veterans and then the box with explanatory notes came back. In the course of time I also received his photo in uniform (taken in October 1944, so 1 month after the Battle of Arnhem), two emblems and a piece of a parachute that he had kept all these years.

Below a brief summary: On September 18, 1944, G.R. Moate landed by parachute on the Ginkelse heide. Shortly after the landing, he and his comrades came under German fire. Lt. Patrick.W.A. Mackey went forward to take out the German gun and called on G.R. Moate's friend, Sgt. Frank.W.C. Bennett, to come forward. They were both killed by the German machinegun fire. This was on the Ginkel heith (Ginkelse heide) near the restaurant South Ginkel (Zuid Ginkel), Verlengde Arnhemseweg in Ede.

Lt. P.W.A. Mackey (129461) is buried at Rij H general cemetery, Grave 21 in Ede.

Sgt. F.W.C. Bennett (4973455) unfortunately has no known grave and is still listed as missing in action (MIA).

The 10th Para Battalion went via the Amsterdamseweg towards Arnhem, but ran into German troops of the 9th SS Hohenstaufen division near restaurant De Leeren Doedel. They then went via Wolfheze to Oosterbeek, where heavy fighting broke out.

G.R.Moate was a SNIPER ( sluipschutter in Dutch ) and describes in the letters, among other things, that he fought at the church in Oosterbeek-low. During the fighting he had captured a German tunic. He wanted to take this with him as a war souvenir and wore it under his British Parasmock.

When it became known that this battle was lost and that the troops would escape during the night across the Rhine, he decided to take off the tunic. He was afraid that if he were taken prisoner of war (POW), he would be killed by wearing this German jacket. He then tied parts of the jacket around his shoes to make as little noise as possible during the nightly journey back to the Rhine.

After the crossing over the river (under German fire) he received 2 cigarettes and had to walk quickly to the assembly point.

This was the account of G.R. Moate.

Roll of Honor:

A “Roll of Honor” of the Battle of Arnhem was published in 1986 It contained a list of the fallen of the Battle of Arnhem (Author J.A. Heij). This has been published by the Association of Friends of the Airborne Museum and has since been updated and reprinted several times. This Roll of Honor includes the place of death and the location of the grave of each allied soldier of the battle of Arnhem.

On the basis of the letters of G.R. Moate, I contacted the author Mr J.A. Heij and after consultation of the letters, an additional text about the circumstances around their death was added to Lt. Patrick.W.A. Mackey (army service number 129461) and Sgt. Frank.W.C. Bennett (army service number 4973455) in the roll of honour.Would you like to read more about historical objects from the battle of Arnhem?

Then look at the story of the excavated Morphine syringe of the 10th Parachute Battalion.

Morphine Monoject – War relic – Schuttersput 10th Parachute Battalion – De Leeren Doedel – Battle of Arnhem – Oosterbeek


or the excavated Chinese fishbowl from a foxhole .

Antieke Chinese vissenkom – Slag om Arnhem 1944 of Bevrijding 1945